Общи условия за ползване

Запознайте се с общите условия за ползване

Моля, прочетете внимателно описаните по-долу условия, преди да използвате онлайн магазина на интернет адрес https://shop.avtounion.bg


Използвайки онлайн магазина в уебсайт SHOP.AVTOUNION.BG, декларирате, че приемате и сте съгласни с настоящите условия, че сте запознат с Политиката за поверителност на „Авто Юнион“ АД и че имате навършени 16 години.

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН 

 

I. ПРЕДМЕТ И СТРАНИ ПО ДОГОВОРА

 

1. Този документ съдържа Общите условия, според които „Авто Юнион“ АД,  ЕИК: 131361786, седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Христофор Колумб 43, наричан за краткост ТЪРГОВЕЦ/ПРОДАВАЧ, извършва продажба на стоки и услуги самостоятелно или в качеството си на търговски представител на „Ауто Италия“ ЕАД „Н Ауто София“ ЕАД, „Дару Кар“ ЕАД, „Еспас Ауто“ ООД, „Стар Моторс“ ЕООД, „Мотохъб“ ООД, „Булвария София“ ЕАД, „Булвария Варна“ EООД на интернет адрес: https://shop.avtounion.bg, наричан по-долу за краткост МАГАЗИН или ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН. Всеки, който зареди в ползваното от него техническо устройство интернет адреса https://shop.avtounion.bg, се счита съгласно тези условия за ПОТРЕБИТЕЛ или КЛИЕНТ. При зареждането на която и да е страница от МАГАЗИНА с вградените хипер-връзки в нея, както и в другите страници на SHOP.AVTOUNION.BG или чрез ползването или заплащането на продукти, предлагани от МАГАЗИНА, Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

 

2. Чрез електронния магазин КЛИЕНТЪТ и ТЪРГОВЕЦЪТ сключват договори за покупко-продажба от разстояние на предлаганите стоки и услуги. Функционалностите на електронния магазин дават възможност на клиента да извърши и следните действия и волеизявления:

2.1. Да се регистрира и създаде профил, чрез който може да поръчва стоки и услуги;

2.2. Да преглежда стоките и услугите, техните характеристики, цени и условията за доставка;

2.3. Да получава информация за нови стоки и услуги;

2.4. Да извършва електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори за покупко-продажба на стоки и услуги от разстояние;

2.5. Да получава информация за правата, произтичащи от приложимото законодателство, относно сключването на договори за покупко-продажба на стоки и услуги;

2.6. Да упражнява правото си на отказ, когато е приложимо съгласно Закона за защита на потребителите;

2.7. Да упражнява правото си на връщане на стоката;

2.8. Да публикува съобщения и отзиви в платформата, посредством формите за контакт, отзиви за стоки и чрез чат, когато такава опция е предвидена.

 

3. ПРОДАВАЧ на стоките и услугите, предлагани чрез онлайн магазина може да бъде „Авто Юнион” АД, както и всяко друго лице, което предлага стоки или услуги на трети лица с търговска цел и има сключен съответен договор за това с Авто Юнион.

„Авто Юнион“ АД осъществява дистрибутирането и продажбата на стоки и услуги, предоставяни от следните дружества: „Ауто Италия“ ЕАД „Н Ауто София“ ЕАД, „Дару Кар“ ЕАД, „Еспас Ауто“ ООД, „Стар Моторс“ ЕООД, „Мотохъб“ ООД, „Булвария София“ ЕАД, „Булвария Варна“ EООД чрез онлайн магазина SHOP.AVTOUNION.BG

4. Изображенията на продуктите имат илюстративен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията.

5. Възможно е, поради ограниченото пространство и начина на представяне на информацията на уебсайта, описанията на продуктите да бъдат непълни.

6. Всички стоки, включително тези в промоция се продават и доставят до изчерпване на количествата.

 

II.ДЕФИНИЦИИ

 

7. За целите на тези общи условия термините изброени по-долу имат следното значение:
7.1. Потребител/Клиент – всяко физическо лице на или над 16 г., юридическо лице или друго правно образувание, което отговаря на едно или повече от следните условия:
7.1.1. получава достъп до съдържанието на електронния магазин по електронен път, включително чрез мобилен телефон или друго смарт устройство, свързано с интернет;
7.1.2. се е регистрирало на уебсайта;

7.1.3. прави поръчка и сключва договор за покупко-продажба от разстояние през уебсайта за електронна търговия.

7.2. Търговец/Продавач – Авто Юнион или всеки друг търговец, предлагащ сткоки или услуги на уебсайта
7.3. Уебсайт – електронния магазин, хостван на уеб адреса https://shop.avtounion.bg/

7.4. Поръчка – електронно изявление, представляващо комуникационна форма разменена между Търговеца и Клиента, чрез която Клиентът заявява на Продавача, чрез уебсайта, намерението си за купуване на Стоки и Услуги.

7.5. Стока(-и) или Услуга(-и) – всеки продукт или услуга,предлагани за покупко-продажба на уебсайта или са предмет на Договор за покупко-продажба от разстояние, сключен между Търговеца и Клиента.

7.6. Договор – представлява сключения от разстояние договор между Търговеца и Купувача за покупко-продажба на Стоки и/или Услуги през уебсайта, към който са приложими настоящите общи условия за ползване на Платформата.

7.7. Рекламни съобщения – всеки вид съобщение, изпратено чрез електронни комуникационни средства (като електронна поща, SMS, смарт мобилно устройство и т.н.), съдържащо информация относно оферти или промоции, информация относно Стоките и Услугите предлагани от електронния магазин, както и други търговски съобщения, изхождащи от продавач, както и комуникация с цел анализ на пазара и потребителски проучвания.


III. РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛ. ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ.

 

8. Потребителят се идентифицира с цел определяне на изявлението му за приемане на Общите условия, което се извършва чрез съхранения на лог-файловете на сървъра SHOP.AVTOUNION.BG, IP адрес на потребител, както и чрез друга информация, която потребителят предоставя при регистрация, избор на услуга на уебсайта или при извършване на конкретна покупка.

9. Поръчки могат да бъдат направени от потребител, който е регистриран. При регистрацията се създава потребителски профил, в който потребителят може да проследява историята на покупките си, статуса на активните поръчки и да запазва информацията, която продавачът използва за доставка на поръчаните стоки и услуги.

10. „Авто Юнион“ АД може да изпраща рекламни съобщения, включително под формата на електронен бюлетин, на посочения от регистрираните потребители e-mail адрес, когато потребителят е избрал активна опцията за получаване на рекламни съобщения или се е абонирал на уебсайта за получаване на такава информация. Потребителят има право да се откаже от получаване на рекламни съобщения и информационен бюлетин по всяко време, като това може да направи чрез настройките в своя потребителски профил на сайта или чрез линка за отписване, видим в доналата част на всеки електронен бюлетин или рекламно съобщение.

11. „Авто Юнион“ АД си запазва правото едностранно да заличи регистрация на потребител и/или да ограничи достъп до потребителски профил, ако в нарушение на тези условия потребителят със свои действия или бездействия злоупотребява с правата си или нарушава защитеното от закона и тези условия право на Авто Юнион, Продавача или трето лице.

12. Съдържанието, публикувано на уебсайта на електронния магазин като всякакви графични изображения, надписи, търговски символилога, текстове и/или мултимедийното съдържание, за целите на това правоотношение са изключителна собственост на Авто Юнион, независимо дали са негови собствени или получени чрез договорни права или по какъвто и да е друг предвиден в закона начин. Клиентът може да копира, прехвърля и/или използва съдържание, достъпено чрез използване на уебсайта само за лични нетърговски цели и само в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в тези Общи условия.

 

IV. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

 

13. За да използва електронния магазин за сключване на договори за покупко продажба на стоки и услуги от разстояние, КЛИЕНТЪТ следва да въведе в опцията „Вход за клиенти” адрес на електронна поща и парола за отдалечен достъп, получени чрез извършване на онлайн регистрация в уебсайта.

14. С попълване на данните си и отбелязване в полето „Запознат съм с общите условия, КЛИЕНТЪТ декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

15. Клиентът заявява желанието си да поръча и купи Стока и/или Услуга през уебсайта, като направи поръчка по електронен път.

16. Договорът за продажба от разстояние между ТЪРГОВЕЦА и КЛИЕНТА се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на ТЪРГОВЕЦА. Потвърждението на сключен договор от разстояние се извършва на предоставен от КЛИЕНТА адрес на електронна поща или чрез съобщение, изпратен на телефона му, съдържащи уведомление, че Стоката е готова за изпращане или Услугата може да бъде предоставена. Договорът се сключва на български език и информация за електронните изявления се съхранява в базата данни на ТЪРГОВЕЦА. Собствеността на Стоките се прехвърля с предаването им на Клиента и след извършване на плащането от негова страна. Предаването на Стоката се удостоверява с подписа на Клиента на транспортния документ, предоставен от куриера.

17. КЛИЕНТЪТ и ТЪРГОВЕЦЪТ се съгласяват, че изявления помежду им във връзка със склюването и изпълнението на договора за покупко-продажба от разстояние могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и Закона за електронната търговия.

18. Предполага се, че електронните изявления, извършени от КЛИЕНТА на уебсайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от ползвателя при извършване на регистрацията, създаване на акаунт и извършване на поръчка.

19. Договорът за покупко-продажба, сключен между Купувача и Продавача, се състои от настоящите общи условия и всякакви евентуални допълнителни договорки между Търговеца и Купувача. Всяка Стока ще бъде придружавана от документ за гаранция, издаден от Продавача или от негов доставчик.

 

V. ПОРЪЧКА И ДОСТАВКА

 

20. Клиентът може да прави поръчки в електронния магазин чрез добавянето на желаните Стоки и/или Услуги в количка за покупки, следвайки указаните стъпки, за да завърши и изпрати съответната Поръчка.

21. Всяка добавена в количка Стока и/или Услуга може да бъде купена, ако е налична. Добавянето на Стока и/или Услуга в количка, без Поръчката да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката или запазване на Стоката/Услугата.

22. Потвърждавайки Поръчката търговецът потвърждава доставката на съответния брой от съответната Стока в регистрираната поръчка. 

23. Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни, които е предоставил на продавача във връзка с регистрацията и поръчката да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката. Клиентът дава разрешение на Дружеството да предостави тези данни на съответния Продавач, когато Поръчката съдържа Стоки/Услуги на последния.

24. КЛИЕНТЪТ има право да поправя грешки във въведената от него информация не по-късно от отправяне на изявлението за сключване на договора до ТЪРГОВЕЦА.

25. Продавачът има правото да не достави част или всички Стоки или да не изпълни част или всички Услуги от Поръчката по различни обективни причини, включително но не само поради изчерпване на складовата им наличност. При всички случаи Продавачът уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона. В такъв случай единствената отговорност на Продавача е да върне евентуално получената предварително цена на Стоката или Услугата, ако същата е била платена предварително.

26. Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Клиента Поръчка, за което следва да уведоми Клиента. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й, включително но не само, когато е налице някое от следните обстоятелства:

26.1. Липса на потвърждение за постъпване на средства по сметка на Търговеца, съгласно тези условия;

26.2. Предоставените от Клиента данни в Платформата са непълни и/или грешни.

27. Търговецът се задължава да доставя поръчаните и купени Стоки сам или чрез куриерска фирма до адрес, посочен от Клиента, до който адрес следва да има лесен достъп с товарен автомобил, или в офис на куриерската фирма, в зависимост от избора на Клиента.  

28. Продавачът ще осигури подходящото опаковане на Стоките и изпращането на съпътстващите документи.

29. Доставката на Стоките и предоставянето на Услугите се извършва само на географската територия на Република България.

 

VI. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

 

30. Всички цени на Стоките и/или Услугите на Платформата са крайни, обявени са в лева (BGN) с включени всички изисквани по закон данъци или такси.

31. Цената, начинът на плащане и срокът за плащане при издаване на фактури са посочени във всяка Поръчка. Поръчки на продукти, предлагани от Търговеца на стойност над 5000 лв. няма да могат да се плащат при доставката, а следва да се заплатят предварително по банков път чрез банков превод.

32. Клиентът/Потребителят е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на счетоводните документи в съответствие с действащото българско законодателство.

33. Продавачът ще издаде на Клиента фактура за поръчаните и доставени Стоки / предоставени Услуги въз основа на инфомацията, когато такава е била изискана от Клиента. Фактурата се издава на електронен или хартиен носител и се изпраща заедно със стоката/услугата при осъществяване на доставката.

34. В случай на плащания по банков път, Продавачът не носи каквато и да е отговорност за разходи, произтичащи от такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Клиента или доставчикът на платежна услуга по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от доставчик на платежна услуга на клиента в случаите, в които валутата е различна от български лева.

 

VII. ПРАВО НА ОТКАЗ

 

35. КЛИЕНТЪТ – когато има качеството на потребител, съгласно Закона за защита на потребителите, има право да се откаже от сключения договор без да посочва причини за това в срок от 14 дни.  Този срок започва да тече от датата на сключване на Договора за услуги, съответно от датата на получаването на закупената Стока от Клиента. Клиентът следва да върне на Търговеца стоката на адрес като междувременно уведоми Търговеца за това на на посочените в Сайта електронен адрес или телефон. Клиентът може да върне Стоката(-ите) и като попълни електронния формуляр по образец. В този случай, Клиента, дължи ,разходите за връщане на стоката/услугата до адреса на Продавача.

36. Търговецът възстановява платената цена по Договора, сключен от разстояние, от който Купувачът се е отказал без неоправдано забавяне, но не по-късно от 14 (четиринадесет) дни от датата, на която Клиентът е върнал съответната Стока. Сумата ще бъде възстановена по банков път, без това да доведе до някакви допълнителни разходи за Клиента..

37. Продавачът има право да забави възстановяването на сумата в случаите на отказ от сключен Договор до реалното връщане на продадените Стоки.

38. Клиентът няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи:

 

38.1. при предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението ѝ е започнало с изричното предварително съгласие на Клиента и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от Продавача;

38.2. при доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от Продавача и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ; 

38.3.при доставка на стоки, изработени по поръчка на Купувача или съобразно неговите индивидуални изисквания; 

38.4. при доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност; 

38.5. при доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето; 

38.6. при доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени; 

38.7. при доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката; 

38.8. при предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на Купувача, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ.

 

VIII. ГАРАНЦИИ

 

39. Продавачът предлага Стоките и Услугите на уебсайта с гаранция за съответствие на стоката в съответствие с действащото законодателство. Изключение правят някои категории стоки, които поради естеството си не могат да имат гаранция. Всеки продавач е самостоятелно отговорен за съответствието на предлаганата от него Стока/ Услуга.

40. Гаранционните сертификати, когато такива са налични се изпращат на Купувача на хартиен носител заедно със стоката/услугата при нейната доставка.

41. Поправката/ремонтът на Стоки извън гаранционния срок или в рамките на този срок, но при положение, че задължението на Продавача да приведе стоката в съответствие с Договора за прождаба е отпаднало на каквото и да е основание, подлежи на заплащане от страна на Купувача и се извършва в срок, уговорен между страните.

  

IX. ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

42. Във връзка със сключването и изпълнението на договора от разстояние чрез уебсайта https://shop.avtounion.bg, Авто Юнион обработва лични данни, в качеството си на администратор на лични данни при спазване на приложимото законодателство за защита на личнита денна, включително Регламент (ЕС) 679/2016 и Закона за защита на личните данни.

43. Предоставените от Клиента лични данни ще бъдат обработвани за следните изчерпателно изброени цели и основания:

43.1. На основание изпълнение на договор, по който физическото лице е страна или предприемане на стъпки по инициатива на физическо лице преди сключване на договор за целите на:

43.1.1. регистрация на потребител и поддържане на потребителски профил

43.1.2. регистриране на поръчки, изпращане на поръчани продукти, осъществяване на поръчаните услуги, фактуриране, доставка;

43.1.3. разглеждане и разрешаване на потребителски спорове;

43.1.4. комуникация с клиенти чрез формите за контакт на уебсайта или чрез други способи по тяхна инициатива или по инициатива на търговеца във връзка с конкретна поръчка или запитване.

43.2. На основание изпълнение на законово задължение, което се прилага спрямо администратора, като например за данъчно-счетоводно отразяване на извършените сделки чрез електронния магазин.

43.3. На основание законните интереси на Авто Юнион или на трето лице, когато се осъществяват действия по пазарни проучвания, проследяване и наблюдение на продажбите и клиентското/потребителското поведение; защита от злонамерени действия и атаки и предотвратяване на измами; съхранение на данни в давностни срокове и по време на установяване, упражняване или защита на правни претенции във връзка с използването на уебсайта и/или сключване на договор от разстояние чрез електронния магазин.

Данните използвани за пазарни проучвания и анализи не се използват за рекламни и маркетингови цели или за профилиране. Физическите лица могат да възразят по всяко време и на всяко основание срещу използването на данните им за тази цел, като се свържат с администратора и това обработване ще бъде преустановено.

43.4. На основание изрично съгласие на физическото лице, което има качеството потребител, когато такова съгласие е изразено чрез отбелязване в съответното поле на уебсайта до оттегляне на това съгласие, за целите на изпращане на рекламни съобщения и уведомления, включително, но не само за сходни продукти и услуги, рекламни бюлетини, промоции, когато съобщението е изпратено по и-мейл, телефон или чрез друго електронно средство;

44. Възможните категории получатели на лични данни, обработвани за оповестените тук цели са куриери, търговци, партньори на Авто Юнион, включително трети лица, които участват в качеството си на Продавач, доставчици на информационни услуги, доставчици на услуги за извършване на маркетинг, както и други дружества, публични институции, съобразно законовите им правомощия, одитори, процесуални защитници. Предаване на данни ще се осъществява само на основание изпълнение на задълженията на Авто Юнион, произтичащи от тези условия, за изпълнение на законово задължение или когато получателят е обвързан с клаузи за справедлива обработка на данните, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679(Общ регламент относно защита на данните-ОРЗД).

45. Физическите лица могат да упражнят всички, предвидени в ОРЗД по реда и при условията на Политика за поверителност на „Авто Юнион” АД, която съдържа информацията по чл. 13 и 14 от ОРЗД.

Електроният магазин може да съдържа линкове към други сайтове. Авто Юнион не носи отговорност за политиката на поверителност на други уебсайтове, които не администрира, както и за друга информацията, съдържаща се в тях. Клиентът е отговорен да се информира за съдържанието на условията за ползване на тези уебсайтове и информацията за обработване на лични данни, както и за всяка друга потребителска информация, дължима, съгласно закона от друг доставчик.

Моля, прегледайте политиката за използване на бисквитки на убесайта, която може да видите тук.

 

Х. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

 

46. Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.

47. Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

 

XI. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

 

48. Дружеството си запазва правото да актуализира и изменя Общите условия при необходимост, за да отразява всякакви промени на начина, по който електронният магазин функционира или за да съответства на промени на законовите изисквания. Документът може да се противопостави на Клиента от момента, в който е публикуван на уебсайта. За всяка сделка реализирана чрез уебсайта се  прилагат общите условия, които са били в сила към момента на сключването на договора за разстояние.

49. Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.

50. Настоящите общи условия са предмет на бългаското законодателство. Евентуалните спорове, възникнали между Продавач и Kлиент, ще се разрешат по взаимно съгласиe или ако това е невъзможно, споровете ще бъдат решавани пред компетентните български съд в съответствие с българското законодателство.